I kwartał
  Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 31.03.2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-04-21 14:12:25 | Data modyfikacji: 2021-07-27 13:42:20.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:41:05.
II kwartał
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.06.2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-27 13:43:10.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:44:51.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Moskorzew za I półrocze 2021 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:49:56.
III kwartał

Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.09.2021 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:41:29.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:06:59 | Data modyfikacji: 2021-11-23 15:07:22.
IV kwartał

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [ŚUW]

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [GUS]

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [ŚUW]

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [GUS]

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [KBW]

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021 [KBW]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021r.

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2021 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku [GUS]

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania [KBW]

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-04-05 13:53:02.
Koniec roku

Bilans jednostki budżetowej [Gmina Moskorzew]

Bilans z wykonania budżetu [Gmina Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [Gmina Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [Gmina Moskorzew]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. [Gmina Moskorzew]

Informacja dodatkowa [Gmina Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [Urząd Gminy Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [Urząd Gminy Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [Urząd Gminy Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [GOPS Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [GOPS Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [GOPS Moskorzew]

Informacja dodatkowa [GOPS Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [ZPO Chlewice]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [ZPO Chlewice]

Rachunek zysków i strat jednostki [ZPO Chlewice]

Informacja dodatkowa [ZPO Chlewice]

Informacja dodatkowa 2 [ZPO Chlewice]

Bilans jednostki budżetowej [ZPO Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [ZPO Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [ZPO Moskorzew]

Informacja dodatkowa [ZPO Moskorzew]

Informacja dodatkowa 2 [ZPO Moskorzew]

Informacja dodatkowa [Urząd Gminy Moskorzew]

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-06-09 19:24:18.
Data wprowadzenia: 2022-06-09 19:24:18
Opublikowane przez: Krystian Wójcik