Uchwała Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:38:27.
 Uchwała Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Moskorzew nieruchomości położonej w miejscowości Mękarzów, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:35:56.
 Uchwała Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonych w obrębie ewidencyjnym Mękarzów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:32:13 | Data modyfikacji: 2021-10-27 13:32:44.
 Uchwała Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Moskorzew w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:28:46.
 Uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 październik 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:22:40 | Data modyfikacji: 2021-10-27 13:24:33.
 Uchwała Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:18:47.
 Uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-04 13:09:26 | Data modyfikacji: 2021-10-04 13:10:16.
 Uchwała Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:16:16 | Data modyfikacji: 2021-10-04 13:05:22.
 Uchwała Nr XXXII/204/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:02:41 | Data modyfikacji: 2021-10-04 12:09:12.
 Uchwała Nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-28 10:16:12.
 Uchwała Nr XXXI/202/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-28 10:11:38 | Data modyfikacji: 2021-07-28 10:13:26.
 Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:35:34.
 Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:32:35 | Data modyfikacji: 2021-07-06 10:33:41.
 Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moskorzew wotum zaufania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:20:10.
 Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:59:58 | Data modyfikacji: 2021-07-06 10:13:37.
 Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:47:01 | Data modyfikacji: 2021-07-06 09:53:21.
 Uchwała Nr XXIX/196/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2021 - 2026

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:13:21 | Data modyfikacji: 2021-06-02 12:14:06.
 Uchwała Nr XXIX/195/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:35:14 | Data modyfikacji: 2021-06-02 10:38:18.
  Uchwała Nr XXIX/194/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,, Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:28:50.
 Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, w celu opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:12:22.
 Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na rok 2022

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:08:56 | Data modyfikacji: 2021-06-02 10:09:48.
 Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:00:24.
 Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:58:04.
 Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-02 07:53:55 | Data modyfikacji: 2021-06-02 07:59:41.
 Uchwała Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie udzielenia poparcia dla ustanowienia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego organem czuwającym nad polską racją stanu i reprezentującym Suwerena

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:11:07 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:11:59.
 Uchwała Nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:08:30.
 Uchwała Nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:57:41 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:01:46.
 Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew" w 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:48:13.
 Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chlewska Wola, obręb geodezyjny Chlewska Wola, Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:33:57.
 Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:23:38 | Data modyfikacji: 2021-03-31 11:27:16.
 Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 10:49:57 | Data modyfikacji: 2021-03-31 10:52:01.
 Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Moskorzew”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-31 10:42:11.
 Uchwała Nr XXVII/180/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 15:16:13.
 Uchwała Nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 15:06:43 | Data modyfikacji: 2021-02-24 15:11:57.
 Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 15:10:06 | Data modyfikacji: 2021-02-24 15:13:40.
 Uchwała Nr XXVI/177/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:40:33.
 Uchwała Nr XXVI/176/2021 Nr Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie na uchwałę Nr XXII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:28:44 | Data modyfikacji: 2021-02-03 08:29:42.
 Uchwała Nr XXVI/175/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:17:17.
 Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-03 07:51:51 | Data modyfikacji: 2021-02-03 08:16:10.
Data wprowadzenia: 2021-02-03 07:51:51
Data modyfikacji: 2021-02-03 08:16:10
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik