I kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Skarbnik Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-24 07:45:29 | Data modyfikacji: 2020-06-24 07:53:26.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 31.03.2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-24 07:51:10 | Data modyfikacji: 2020-06-24 07:52:44.
II kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:34:35 | Data modyfikacji: 2020-08-04 10:40:14.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.06.2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:41:17 | Data modyfikacji: 2020-08-10 11:41:53.
 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew za I półrocze 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXI/149/2020 z 26.06.2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:06:59 | Data modyfikacji: 2020-08-12 14:07:28.
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:09:24 | Data modyfikacji: 2020-08-12 14:19:02.
III kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-11-12 11:27:11.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.09.2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-12 11:35:04.
IV kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec roku 2020

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r.

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na koniec IV kwartału roku 2020

Rb-50 D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (GUS)

Rb-50 D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (KBW)

Rb-50 D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (ŚUW)

Rb-50 W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (GUS)

Rb-50 W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (KBW)

Rb-50 W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 (ŚUW)

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (GUS)

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (KBW)

RB-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 4 kwartału 2020 roku (ŚUW)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-03-18 14:06:49.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew za 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-04-14 11:35:16.
 Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-19 10:13:33 | Data modyfikacji: 2021-04-19 10:26:43.

[Gmina Moskorzew] Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020

[Gmina Moskorzew] Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[Gmina Moskorzew] Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[Gmina Moskorzew] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[Gmina Moskorzew] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

[Gmina Moskorzew] Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:31:46.

[Urząd Gminy Moskorzew] Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. (część 1)

[Urząd Gminy Moskorzew] Informacja dodatkowa (część 2)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:39:50.

[GOPS] Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020

[GOPS] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020

[GOPS] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020

[GOPS] Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-10 15:03:23.

[ZPO Moskorzew] Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Moskorzew] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Moskorzew] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Moskorzew] Informacje dodatkowe

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:44:28.

[ZPO Chlewice] Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Chlewice] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Chlewice] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

[ZPO Chlewice] Informacje dodatkowe

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:45:29.
Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:45:29
Opublikowane przez: Krystian Wójcik