Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)
DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)
DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)
IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)
IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)
IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku akcyza - grunty, bydło
Wzór wniosku akcyza - świnie, owce, kozy, konie
Wykaz faktur - załącznik do wniosku o zwrotu podatku akcyzowego
Oświadczenie - konie
Oświadczenie
Współczynniki przeliczeniowe
Zestawienie koni ras dużych
Zestawienie koni ras małych

 

 

 

Gospodarownanie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

Oświadczenia do zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych.docx;

 

 

 

 

 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zaświadczenie czy działki znajdują się na obszarze rewitalizacji i/lub w specjalnej strefie rewitalizacji
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew
Wniosek - Azbest
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

CEIDG-1
Instrukcja CEIDG-1
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja papierowa
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja elektroniczna
Wniosek o odpisy aktów stanu cywilnego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

 

 

Sprawy Obywatelskie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM

 

Rejstr działalności regulowanej

 

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wzór - Oświadczenie

 

 

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

 

 

 

 

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25 | Data modyfikacji: 2023-07-25 13:45:23.
Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25
Data modyfikacji: 2023-07-25 13:45:23
Opublikowane przez: Krystian Wójcik