Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)
DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)
DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)
IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)
IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)
IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych

 

 

Gospodarownaie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

 

 

 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY LUB USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zaświadczenie czy działki znajdują się na obszarze rewitalizacji i/lub w specjalnej strefie rewitalizacji
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew
Wniosek - Azbest

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

CEIDG-1
Instrukcja CEIDG-1
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja papierowa
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja elektroniczna
Wniosek o odpisy aktów stanu cywilnego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

 

Sprawy Obywatelskie

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców

 

 

Rejstr działalności regulowanej

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wzór - Oświadczenie

 

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne [pdf]
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne [pdf]

 

 

 

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25 | Data modyfikacji: 2021-07-14 13:02:08.
Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25
Data modyfikacji: 2021-07-14 13:02:08
Opublikowane przez: Krystian Wójcik