bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 
Kierownik GOPS:  Agnieszka Partyka

Miejscowość: Moskorzew
Adres: 42
Poczta: 29-130 Moskorzew
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: włoszczowski

Telefon:

(034) 3542003

 e-mail

Zakres działania:                                                                      

gops_moskorzew@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie :- uchwały Gminnej Rady Narodowej w Moskorzewie z dnia 27 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie,
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 póz. 593/
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, póz.2255 z póz. zm./
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z póz. zm. /
- innych właściwych aktów prawnych

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową tworzoną przez Gminę Moskorzew i jej podlegającą.
Teren Gminy Moskorzew jest obszarem działania Ośrodka.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim terenie, realizuje zadania zlecone przez Wojewodę, zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowy zakres działalności w załaczniku.

Do zadań Ośrodka należą :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w § 5 ust. 4 Statutu.
4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej.
5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
6. Praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
7. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji oraz wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych.

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:51:04 | Data modyfikacji: 2021-10-06 08:23:56.

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie .  Wiejskie Centrum Kulturalno - Turystyczne w Moskorzewie .  Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach  .  Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach .  Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie . 
Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:51:04
Data modyfikacji: 2021-10-06 08:23:56
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl