bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Budżet strona główna 
I kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:57:12 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:58:34.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 31.03.2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-14 15:04:52.
II kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:23:54.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.06.2019 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:31:43 | Data modyfikacji: 2019-07-31 15:32:52.
III kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2019

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:42:40.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.09.2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-30 15:19:23.
IV kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2019 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r.

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2019 roku (KBW)

RB-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego zadań zleconych (ŚUW) na koniec IV kwartału 2019 roku

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2019

RB-50 D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (ŚUW)

RB-50 D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW)

RB-50 W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (ŚUW)

RB-50 W sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:08:34.
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Moskorzew sporządzony na dzień 31.12.2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:14:10 | Data modyfikacji: 2020-04-01 14:14:25.
 Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:17:17 | Data modyfikacji: 2020-04-01 14:17:52.
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew za 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-18 09:29:45.

[Gmina Moskorzew] Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

[Gmina Moskorzew] Informacje dodatkowe sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

[Gmina Moskorzew] Informacja dodatkowa 2

[Gmina Moskorzew] Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

[Gmina Moskorzew] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

[Gmina Moskorzew] SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:59:50.

[Urząd Gminy Moskorzew] Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

[Urząd Gminy Moskorzew] Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:09:17.

Zobacz:
 2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:09:17
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl