bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Gospodarowanie odpadami strona główna 

Uchwała Nr XXIII/106/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXIII/107/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.-Korekta uchwały


Uchwała Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Moskorzew.


Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.12.2012r


Uchwała Nr XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew


Uchwała Nr. XXXV/170/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów


Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów


Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Moskorzew


Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r.d


Uchwała Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty na terenie gminy Moskorzew


Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprwie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew


Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew


Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne - wypoczynkowe


Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Moskorzew


Uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 październik 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew


Uchwała Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Moskorzew w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:16:40 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:45:56.

Zobacz:
 Harmonogram .  Cennik .  Deklaracja .  Akty prawa miejscowego .  Regulamin .  Zbiorniki bezodpływowe . 
Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:16:40
Data modyfikacji: 2022-01-05 14:45:56
Autor: Anna Ziębińska
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl