bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Gospodarowanie odpadami strona główna 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew  w 2022 r.

 

 

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca

SELEKTYWNY (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

18,00 zł

SELEKTYWNY (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne

są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

17,00 zł

PODWYŻSZONA OPŁATA (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny)

36,00 zł

 

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ X MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 1 MIESZKAŃCA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca zależnej od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:

I kwartał do dnia 15 marca danego roku

II kwartał do dnia 15 maja danego roku

III kwartał do dnia 15 września danego roku

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

 

Konto bankowe na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew

BS Włoszczowa O/Chlewice
91 8525 0002 0020 0200 0013 0323

 

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zgodnie z Uchwałą Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne - wypoczynkowe

 

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SELEKTYWNY (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny )

160,00 zł/za rok

PODWYŻSZONA OPŁATA (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny)

320,00 zł/za rok

 

 

Regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Moskorzew [PDF]

Informacje na temat ulgi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady [PDF]

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [PDF]

 

OBOWIĄZEK SEGREEGACJI ODPADÓW:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:32:04 | Data modyfikacji: 2022-01-03 13:02:53.

Zobacz:
 Harmonogram .  Cennik .  Deklaracja .  Akty prawa miejscowego .  Regulamin .  Zbiorniki bezodpływowe . 
Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:32:04
Data modyfikacji: 2022-01-03 13:02:53
Autor: Anna Ziębińska
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl